Všeobecné obchodné podmienky – Naomi s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

a/ Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spotrebiteľov a predávajúceho a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spotrebiteľom a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na webovej adrese https://www.kvetynaomi.sk.

b/ Tieto obchodné podmienky bližšie špecifikujú práva a povinnosti spotrebiteľov a predávajúceho, ktorým je právnická osoba:

Naomi s.r.o.
Za záhradou 827, Trenčianska Turná – 913 21
IČO: 44241909
DIČ: 2022646219
IČ DPH: SK2022646219
e-mail: kvetynaomi@centrum.sk
mobil: 0915 282 719

c/ Spotrebiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na webovej adrese www.kvetynaomi.sk.

d/ Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o spotrebiteľovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

e/ Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu.

f/ Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.

g/ Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito „Všeobecnými obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

II. Objednávka – spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

a/ Spotrebiteľ odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami oboznámil a je si vedomý toho, že tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

b/ Všetky objednávky vytvorené na webovej adrese www.kvetynaomi.sk sú záväzné pre obidve strany a považujú sa za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

c/ Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na emailovú adresu spotrebiteľa.

d/ Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

e/ V prípade zvolenej platby vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 5 dní od objednania. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet, bude objednávka stornovaná. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného.

f/ Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená,  bude vrátená  najneskôr v lehote 14 dní na účet spotrebiteľa.

g/ Predávajúci je povinný dodať na základe potvrdenej objednávky – kúpnej zmluvy, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.

h/ Produkty sa môžu mierne líšiť od obrázku. Vždy je zachovaná farebná schéma, veľkosť a cena. Zloženie kvetinových aranžmánov a kytíc sa môže líšiť, vzhľadom na ceny jednotlivých kvetov v rôznach ročných obdobiach, aby bola zachovaná celková cena.

III. Kúpna cena, daňový doklad

a) Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar za cenu platnú v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

b) V prípade, ak spotrebiteľ zaplatí kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

c) Ceny tovaru sú uvedené s DPH.

d) Ohľadom platieb uskutočňovaných na základe kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje vystaviť spotrebiteľovi daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru.

e) Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať.

IV. Spôsob a forma platby

a) Spôsob platby: Platobné metódy su napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

b) Možnosti platieb:
1. Bankovým prevodom vopred na eurový účet právnickej osoby – spoločnosti Kvety Naomi s.r.o.
2. Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

c) Forma patby: Platba je možná iba jednorázovo, platba na splátky nie je možná.

d) V prípade ak si spotrebiteľ objednal kurz, ktorý sa koná za menej ako 5 dní, tak je povinný vybrať platbu online prevodom, aby sa čiastka ihneď pripísala na účet predávajúceho.

V. Dodacie podmienky

a/ Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi čo možno v najkratšej dobe po prijatí platby za elektronickú objednávku, a to do 1-5 pracovných dní. K tomu ešte treba prirátať 1-2 pracovné dni, ktoré trvá doručenie tovaru Slovenskou poštou na poštu spotrebiteľa.

b/ Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránke v kapitole „Platba a doprava“.

c/ Ak  predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Spotrebiteľ má možnosť sa dohodnúť na náhradnom plnení.

d/ V prípade bankového prevodu vopred ako zvoleného spôsobu platby odosiela predávajúci tovar až po pripísaní celej čiastky na účet.

e/ Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je spotrebiteľ bezodkladne informovaný.

f/ Ak sa predávajúcemu nepodarí doručiť tovar spotrebiteľovi z dôvodu nezastihnutia adresáta a nie je možné sa s ním opakovane telefonicky spojiť, následná reklamácia nebude spotrebiteľovi uznaná.

VI. Spôsob dopravy a poštovné

a/ Predávajúci posiela tovar Slovenskou poštou formou doporučeného listu alebo balíka na poštu.

b/ Výška poštovného s balným sa odvíja od súhrnnej váhy a rozmerov tovarov, ktoré si spotrebiteľ objednal.

Poštovné a balné v rámci SR:
Doporučený list do 50g: 1,50 eur
Doporučený list nad 50g: 2,50 Eur
Balík na poštu do 1000g: 3,70 Eur
Balík na poštu od 1000g: 5,40 Eur

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

a/ Spotrebiteľ je oprávnený podľa  §7 ods.1  zákona č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.  Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Tovar musí byť nepoškodený.  V odstúpení od zmluvy spotrebiteľ uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu, informáciu o zaplatení.

b/ Tovar je potrebné poslať na adresu predávajúceho, nie ako dobierku. Adresa dodania: Trenčianska Turná, Za záhradou 827, 913 21. Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

c/ Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci  je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a fyzického obdržania a prekontrolovania tovaru  vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou,vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

d/ Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

e/ V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľa späť.

f/ Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa.

g/ Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného  tovaru spotrebiteľom. O odstúpení je však predávajúci povinný bezodkladne informovať spotrebiteľa na e-mailovú adresu zadanú v objednávke. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené spotrebiteľovi do 14 dní na účet, z ktorého boli finančné prostriedky zaplatené.

i/ Rezané kvety a produkty z rezaných kvetov sú klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť. V súlade s vyššie uvedeným a v súlade s § 12 ods. 1 a  § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť.

VIII. Reklamácia tovaru a záručná doba

a/ Faktúra, ktorá bola po objednaní tovaru zaslaná spotrebiteľovi mailom na zadanú emailovú adresu pri elektronickom objednaní tovaru, slúži ako záručný list.

b/ Záručná doba  v súlade so zákonom  č 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, je stanovená na minimálne 24 mesiacov. Plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

c/ Rezané kvety a črepníkové rastliny patria podľa Obchodného zákonníka pod tovar podliehajúci rýchlej skaze. Je na ne záruka 24 hodín odo dňa prevzatia tovaru.

d/ Vzhľadom k tomu, že rezané kvety sú tovarom podliehajúcim rýchlo skaze, pre posúdenie oprávnenosti reklamácie spotrebiteľa, je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar do predajne predávajúceho najneskôr v deň uplatnenia reklamácie alebo poslať vierohodnú fotku na základe ktorej je možné určiť oprávnenosť reklamácie. V opačnom prípade, predávajúci nezodpovedá za vady reklamovaného tovaru.

e/ V prípade doručenia poškodeného tovaru má spotrebiteľ právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.

f/ Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane spotrebiteľ od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email.

g/ Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia  reklamácie tovaru ihneď,  v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Po určení spôsobu reklamácie musí byť reklamácia vybavená ihneď, v opodstatnených prípadoch  najneskôr do 30 dní. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie spotrebiteľovi v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom, poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci spotrebiteľovi spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená,  predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe.  Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ nárok od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový.

h/ Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

i/ Reklamáciu spotrebiteľ uplatňuje zaslaním reklamačného formulára na adresu: kvetynaomi@centrum.sk. Reklamácia musí obsahovať: číslo faktúry (resp. kópiu dokladu o nadobudnutí), presný názov tovaru, popis vady, alebo poškodenia zásielky, fotodokumentáciu poškodeného tovaru (ak je to možné).

j/ Reklamovaný tovar je potrebné poslať  vždy bežným balíkom na adresu: Trenčianska Turná, Za záhradou 827, 9913 21. Súčasťou tovaru  musí byť doklad o zaplatení.

IX.Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má možnosť si uplatniť svoje práva voči predávajúcemu aj formou alternatívneho online riešenia, ktoré zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov (RSO). Sťažnosť spotrebiteľa bude vybavená do 90 dní a spotrebiteľ ju môže podať prostredníctvom formulára na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

X. Ochrana osobných údajov a GDPR

a/ Prevádzkovateľ elektronického obchodu  sa zaväzuje, že bude od spotrebiteľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, pri podnikateľoch IČO, DIČ, obchodné meno. Údaje o spotrebiteľovi predávajúci spracováva pre účely vybavenia a doručenia objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre jeho účtovný a fakturačný systém.

b/ Spotrebiteľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

c/ Predávajúci sa zaväzuje, že na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti spotrebiteľa i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Kontaktný e-mail na tieto účely je kvetynaomi@centrum.sk.

d/ Osobné údaje predávajúci neposkytne tretím osobám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru spoločnostiam zabezpečujúcich doručenie tovaru a v súlade s bodom a/ tohto článku. Predávajúci získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

e/ Získané osobné údaje sa budú uchovávať v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s platnou legislatívou SR.

f/ Pri registrácii má spotrebiteľ možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa.

XI. Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín
Odbor výkonu dozoru

XII. Záverečné ustanovenia

a/ Prevádzkovateľ  si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia  zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu prevádzkovateľa.

b/ Tieto obchodné podmienky sú platné od 09. 06. 2019.